dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๑๑. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม

 ๑๖๒. ธมฺโม รหโท อกทฺทโม.

           ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม.

           ขุ. ชา. ฉกฺก. ๒๗/๒๐๒.


๑๖๓. มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา.

         ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า.

         ขุ. ธ. ๒๕/๑๕.

 

๑๖๔. ธมฺโม หิ อิสินํ ธโช.

         ธรรมแล เป็นธงชัยของพวกฤษี.

         สํ. นิ. ๑๖/๒๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๖. ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๑๕๒.


๑๖๕. สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย.

         ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยาก.

         สํ. ส. ๑๕/๒๖. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗๑๖๓. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗๑๒๙๔.

 

๑๖๖. สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ.

         ธรรมของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า.

         สํ. ส. ๑๕/๑๐๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕. ขุ. ชา. อสีติ. ๒๘/๑๓๖.


๑๖๗. สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต.

         ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา.

        ที. มหา. ๑๐/๒๗๙.

 

๑๖๘. ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ.

         ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้.

         สํ. ส. ๑๕/๕๘. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๐. ขุ. ชา. ทสก. ๒จ/๒๙๐. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔.


๑๖๙. สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต.

         ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง.

         องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๒๔๙.

 

๑๗๐. ธมฺมปีติ สุขํ เสติ.

         ผู้มีปีติในธรรม อยู่เป็นสุข.

         ขุ. ธ. ๒๕/๒๕.


๑๗๑. ธมฺมจารี สุขํ เสติ.

         ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข.

         ขุ. ธ. ๒๕/๓๗, ๓๘. ขุ. อุ. ๒๕/๓๖๖.

 

 ๑๗๒. ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺจารึ.

          ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม.

          ขุ. ชา. ทสกฺ ๒๗/๒๙๐. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔.


๑๗๓. น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.

          ผู้ประพฤติธรรม ไม่ไปสู่ทุคติ.

          ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๙๐. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔.

 

๑๗๔. ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ.

          เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม.

          องฺ. ปญฺจก. ๒๓/๕๑.


๑๗๕. ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ.

          ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป.

          องฺ. จตุตกฺก. ๒๑/๒๕.

 

๑๗๖. สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย.

         สภาวธรรมทั้งปวง ไม่ควรถือมั่น.

         ม. ม. ๑๒/๔๖๔.


๑๗๗. โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ.

          พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย.

          ม. อุปฺ ๑๔/๔๗๑. สํ. ส. ๑๕/๗๘. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๓.

 

 ๑๗๘. ธมฺมํ จเร สุจิตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร.

           พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต.

           ขุ. ธ. ๒๕/๓๘. ขุ. อุ. ๒๕/๓๖๖.

 

๑๗๙. สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ.

          ควรเคารพสัทธรรม.

          องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๗.

 

๑๘๐. กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย.

         บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย.

          สํ. มหา. ๑๙/๒๙. ขุ. ธ. ๒๕/๒๖.


๑๘๑. สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต.

         บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว.

         สํ. มหา. ๑๙/๒๙. ขุ. ธ. ๒๕/๒๖.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
๖. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๗. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๘. ชยวรรค คือ หมวดชนะ
๙. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๑๐. ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์
๑๒. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๓. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๔. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๕. บาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๖. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๗. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๘. มัจจุวรรค คือ หมวดมฤตยู
๑๙. มิตตวรรค คือ หมวดมิตร
๒๐. ยาจนาวรรค คือ หมวดขอ
๒๑. ราชวรรค คือ หมวดพระราชา
๒๒. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๒๓. วิริยวรรค คือ หมวดเพียร
๒๔. เวรวรรค คือ หมวดเวร
๒๕. สัจจวรรค คือ หมวดความสัตย์
๒๖. สติวรรค คือ หมวดสติ
๒๗. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๒๘. สันตุฏฐิวรรค คือ หมวดสันโดษ
๒๙. สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
๓๐. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๓๑. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๓๒. สุขวรรค คือ หมวดสุข
๓๓. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล