บรรลุอรหันต์ต้องตายภายใน7วันจริงไหม


 กราบเรียนถามพระครู เนื่องจากว่าได้ทราบมาว่า ฆราวาสทั้งชายและหญิง ถ้าบรรลุอรหันต์ จะต้องตายภายใน 7 วัน จริงหรือไม่คะ ถ้าจริง เหตุผลอะไรทำไมจึงทำให้ต้องตายก่อนอายุขัย และถ้าออกบวชเป็นพระหรือชี ก็จะไม่ต้องตายภายใจ 7 วัน ถ้าการบวชจะทำให้ไม่ต้องตาย ก็ยังมีพระสงฆ์ที่บรรลุอรหันต์ (เข้าสู่นิพพาน) แสดงว่าการบวชก็ไม่ทำให้มีชีวิตยืนยาว ช่วยตอบให้ความกระจ่ายแก่ผู้น้อยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ ผู้น้อย :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-27 09:41:07


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4184235)

การบรรลุคุณธรรมระดับพระอรหันต์ คือ การบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุด อันทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมที่ปรากฏขึ้นที่จิต ไม่เกี่ยวกับร่างกายในทางกายภาพที่เป็น ดิน น้ำ ไฟ ลม  แต่เมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์แล้ว จากการเข้าสมาธิสมาบัติอันเป็นวิหารธรรมของพระอรหันต์ ก็อาจทำให้จิตบริสุทธิ์นั้น กระทำปฏิกิริยากับร่างกายในส่วนรูปธาตุเป็นเหตุให้ธาตุขันธ์บริสุทธิ์กว่าในตอนที่จิตยังมีกิเลสครอบครองอยู่ เป็นเหตุให้อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุได้ เพราะเกิดปฏิกิริยาในระหว่างที่จิตบริสุทธิ์ครองธาตุขันธ์จากการเข้าสมาธิสมาบัติ ถือเป็นการซักฟอกธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดี

แต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมชาติอัศจรรย์ที่ไม่มีใครจะรู้ได้ เว้นไว้แต่ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์เสียเอง ผู้เช่นนั้นย่อมรู้ได้ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ประจำจิตของพระอรหันต์ว่า เมื่อบรรลุคุณธรรมชั้นนี้แล้ว ควรที่จะครองธาตุขันธ์ประพฤติพรหมจรรย์เป็นวิหารธรรมในปัจจุบันธรรมอย่างไรต่อไป ในขณะที่จิตยังไม่ถึงกาลที่จะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ยังต้องครองธาตุขันธ์อยู่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลก จนกว่าธาตุขันธ์จะถึงกาลสมัยอันควรทีจะต้องแตกสลายไปตามกฏแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

จิตบริสุทธิ์คงไม่อำมหิตถึงขั้นจะไปทำลายธาตุขันธ์ให้ต้องแตกสลายล้มตายภายใน ๗ วัน นั่นเป็นสมมติฐานที่เขียนขึ้นโดยไม่มีทางที่จะเป็นได้จริง

ผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้ว หากเป็นชาย ท่านก็คงต้องบวชเป็นพระภิกษุอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเหตุผลอันใดที่ท่านจะดำรงสถานะอยู่ในเพศฆราวาสที่สกปรกเกินกว่าจะรองรับภูมิธรรมขั้นจิตบริสุทธิ์เอาไว้ได้

ถ้าเป็นหญิง ท่านก็คงพิจารณาไปบวชเป็นชี หรือถ้าขัดข้องก็อาจเปลี่ยนไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีล ๘ ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนกว่าจะถึงกาลอันควรเข้าสู่พระนิพพาน เพราะเป็นหญิง ไม่มีทางเลือกอื่นที่นอกไปจากนี้

ส่วนการจะไปบวชเป็นภิกษุณีที่อปโลกน์กันขึ้นมาในปัจจุบันนี้ พระอรหันต์ท่านย่อมรู้ด้วยญาณวิถีว่า การบวชเป็นภิกษุณีที่ถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ความเป็นอยู่ของภิกษุณีในปัจจุบันนั้น เป็นได้เพียงผู้แต่งกายเลียนแบบภิกษุณีเท่านั้น หาได้เป็นภิกษุณีที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาแต่อย่างใดไม่

หากจะบอกว่า การแต่งกายเป็นภิกษุณี ถือเป็นการลวงโลกอยู่ด้วยสถานะของภิกษุณีปลอมก็ไม่น่าจะผิด พวกภิกษุณีปลอมเหล่านี้ ย่อมรู้อยู่แก่ใจตนเองดีว่า ในศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ข้อที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้นั้น ต่างก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้บริสุทธิ์ได้ครบถ้วน เพราะเหตุนั้น สงฆ์ในฝ่ายเถรวาทจึงไม่สามารถรับรองบรรดาภิกษุณีที่ไปบวชมาจากต่างประเทศ แล้วมาสร้างวัดอยู่กันอย่างกลาดเกลื่อนในปัจจุบันนี้ ว่าเป็นภิกษุณีที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยได้ แต่หากสงฆ์อื่นจะรับรองสถานะของนางภิกษุณีปลอม ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสงฆ์อื่นจะรับรองกันไปตามอัธยาศัย สงฆ์ฝ่ายเถรวาทยังยืนยันว่า ภิกษุณีแท้ หมดสิ้นไปนานแล้ว

ถ้าพวกที่บวชเป็นภิกษุณีอยากได้ มรรค ผล นิพพาน จริงแท้ จงละเพศภิกษุณี แล้วไปบวชเป็นชี ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ บำเพ็ญเพียรภาวนาไปจนตลอดชีวิตเถิด ยังมีอานิสงส์มากกว่าเป็นคนแต่งกายเลียนแบบภิกษุณีต้องร้อยเท่าพันทวี เพราะพวกนี้จะถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำจิต ภาวนาจนตายก็ไม่อาจได้บรรลุ มรรค ผล นิพพานใด ๆ รังแต่จะสร้างบาปสร้างกรรม เพราะกินของทานของคนที่เขานำมาถวายด้วยเข้าใจว่า เป็นภิกษุณีจริง

การที่ฆราวาสได้บรรลุภูมิธรรมขั้นพระอรหันต์แล้ว ถ้าไม่บวชจะต้องตายใน ๗ วัน จึงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยหามูลความจริงมิได้ ถ้าท่านจะตาย ก็ตายเพราะกรรมตายของท่านมาถึงเท่านั้น จะไม่ตายเพราะการได้บรรลุพระอรหันต์ ดังเช่น พระพาหิยะ บรรลุอรหันต์แล้ว หาผ้าไตรจีวรมาบวชไม่ได้ กรรมตายมาถึงก่อน จึงถูกโคขวิดตาย

ส่วนฆราวาสที่บรรลุอรหันต์แล้ว หากยังไม่ถึงกาลดับขันธ์ ท่านย่อมรู้เพศอันควรแก่จิตบริสุทธิ์ดังกล่าวแล้ว ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่ท่านจะอยู่ในเพศฆราวาสจนเกิน ๗ วัน หรือ ให้เนิ่นนานไปกว่านั้น

ส่วนฆราวาสที่ประกาศตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ แต่ยังสละกางเกง สละกระโปรงไม่ได้ ยังพอใจเสพสุขอยู่ในเพศฆราวาส คนจำพวกนี้ก็เป็นจำพวกหลอกลวงโลกหาอยู่หากินไปวันหนึ่ง ๆ แค่นั้นเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น พระวิทยา วันที่ตอบ 2019-08-29 17:55:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล