ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


บทนำ

Doisaengdham Radio
รับฟังได้ทั่วโลก ผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
DHAMMA TALK

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

................

พระพุทธรูป นั้น นักปราชญ์โบราณาจารย์ท่านสร้างขึ้นเพื่อเป็นรูปเหมือนแทนพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงไม่ควรที่ใคร ๆ จะมาจินตนาการปั้นแต่งเอาเองตามใจชอบ ไม่ว่าใครจะเป็นคนออกแบบ จะปั้นให้สวยงามเพียงใดก็ตาม แต่ถ้ามาปั้นให้เหมือนคนธรรมดาสามัญ ไร้ซึ่งมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ กับอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ เสียแล้ว มันคือการด้อยค่าพระพุทธลักษณะดี ๆ นี่เอง ระวัง!! ตายแล้วจะไปเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตาทุเรศอัปลักษณ์ ๕๐๐ ชาติ
.
พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาอย่างต่ำ ๒๐ อสงไขยเศษแสนมหากัปป์ เป็นมหาบุรุษสุดประเสริฐหนึ่งเดียวในโลก จะให้มีรูปลักษณะเหมือนคนธรรมดาสามัญได้อย่างไร แค่คิดก็ผิดแล้ว เล่นกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อย่าคิดนึกเอาเองตามความเห็นของตัวเอง จะกลายเป็นการหาความฉิบหายใส่ตัว
.
ถ้าหากเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ กับอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ ไหนเลยพราหมณ์โกณฑัญญะจะพยากรณ์ได้ว่า พระราชกุมารจะเสด็จออกทรงผนวช และจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน และก็เป็นจริงตามนั้น
.
ในอรรถกถานิทานธรรมบท เคยมีนายช่างก่อสร้างไปลดความสูงของเจดีย์ที่มหาชนจะสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังเป็นกรรมทำให้ตายแล้วไปเกิดเป็นคนแคระถึง ๕๐๐ ชาติ อันนี้มาด้อยค่าพระพุทธลักษณะที่เต็มเปี่ยมด้วยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ กับอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ ให้เป็นเหมือนบุคคลธรรมดาสามัญ
.
อย่าคิดว่าเป็นช่างปั้นที่เก่งกาจแล้วนึกจะทำอะไรก็ได้ ถึงแม้จะปั้นออกมาสวยดูดีก็ตาม แต่ถ้าตั้งใจทำให้เป็นเหมือนคนธรรมดาสามัญจริง ก็คงหนีไม่พ้นกรรม ถ้าสำนึกตัวกลัวบาป ก็ไปกราบขอขมาพระรัตนตรัย แล้วทำใหม่ให้ถูกต้อง ก็พอจะพ้นกรรมไปได้
.
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้พระธรรมวินัยเป็นองค์แทนพระศาสดา ในกาลที่พระองค์ล่วงลับไป ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นได้ชื่อว่า เห็นเราตถาคต ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูง และเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น ผู้ที่จะเห็นได้ต้องเป็นผู้มีความเพียรในศีล สมาธิ ปัญญา อย่างยิ่งยวด จนสามารถชำระกิเลสให้หมดจดจากใจ ทำใจให้บริสุทธิ์ได้ จึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้เห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการยากนักหนา
.
เหตุนั้น โบราณาจารย์จึงสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าให้เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ มองเห็นได้ เพื่อให้เป็นสักขีพยานทางตาว่า พระพุทธเจ้าองค์จริงมีพระรูปพระโฉมงดงามอย่างไร และควรต้องกระทำสามีจิกรรมแสดงความเคารพอย่างไรจึงเป็นการเหมาะการควร
.
การสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว เท่าที่สร้างกันมา มักสร้างพระพุทธรูปให้เป็นไปตามตำรามหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ กับอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ เพราะกาลเวลาล่วงเลยมานานจึงไม่มีใครได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง
.
การกราบไหว้พระพุทธรูปนั้น ไม่ได้หมายความว่า จะกราบปูน กราบโลหะ ที่เอามาทำพระพุทธรูป แต่กราบเพื่ออาศัยพระพุทธรูปนั้น เป็นนิมิตเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระคุณของพระธรรม พระคุณของพระสงฆ์ ที่ประชุมรวมกันเป็นองค์แทนพระบรมศาสดาต่างหาก เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ
.
กราบครั้งที่ ๑ ระลึกว่า “พุทโธ”
กราบครั้งที่ ๒ ระลึกว่า “ธัมโม”
กราบครั้งที่ ๓ ระลึกว่า “สังโฆ”
.
กราบแบบนี้ ยิ่งกราบได้บ่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ควรหรือจะไปสอนคนให้ไม่ต้องกราบไหว้พระพุทธรูป เพราะไม่ต้องการให้ยึดติดในรูปวัตถุ เพราะไปเข้าใจพระพุทธพจน์ผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิของตัวเองว่า พระธรรมวินัยเป็นองค์แทนพระศาสดา จะไปเอารูปเหมือน รูปเคารพ มาเป็นองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ คือ โง่แล้วมาอวดฉลาด ทำให้คนโง่ หลงโง่หนักเข้าไปอีก
.
การยึดติดพระพุทธรูปไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอันใด เหมือนกับการยึดติดรูปบุคคลหญิงชาย การกราบไหว้พระพุทธรูปจะว่า เป็นการยึดรูปวัตถุก็ใช่ ยึดเพื่อสร้างความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป การยึดความดีต้องยึดเอาไว้ก่อน มิฉะนั้น จิตมันจะไปยึดความชั่วแทน
.
เบื้องต้นให้ยึดความดีขั้นหยาบเอาไว้ก่อน แล้วปล่อยความดีขั้นหยาบไปยึดความดีขั้นกลาง ปล่อยความดีขั้นกลางไปยึดความดีขั้นละเอียด เมื่อถึงที่สุดแห่งความดีแล้ว จิตมันหากปล่อยความดีเอง ขั้นที่ความดีมันพอตัวแล้ว ไม่ต้องให้ใครบอก จิตมันปล่อยเอง
.
อุปมาเหมือนพายเรือเข้าหาฝั่งได้แล้ว ก็ลงจากเรือทิ้งเรือเดินขึ้นฝั่งไปเท่านั้นเอง ใครจะเป็นบ้าไปแบกเรือขึ้นฝั่งไปด้วยกัน ฉันใดก็ฉันนั้น ความดีก็เป็นเหมือนเรือ อาศัยความดีหนุนส่งไปจนถึงพระนิพพาน เมื่อถึงพระนิพพานแล้ว จึงปล่อยความดี อยู่เหนือบุญ เหนือบาป เหนือดี เหนือชั่ว ด้วยประการทั้งปวง
.
พวกภาวนาจิตยังไม่ทันเป็นอะไร ทำท่าจะเก่ง แต่ยังไม่เก่ง จิตยังอยู่ชั้นหยาบ ๆ ก็สอนให้อย่าไปยึดติดความดี ถ้าไม่ยึดติดความดี ระวัง!! จิตมันจะไปคว้าเอาความชั่วมายึดแทน เดี๋ยวจะถูกวัวเขาอ่อนขวิดตายคาที่ อย่าหาว่าไม่บอก
.
คนมีกิเลสมันต้องยึดดีไว้ก่อน ไม่ยึดดีไม่ได้ จิตมันจะไปยึดชั่วแทน เพียงแต่คอยระวัง อย่ายึดดีให้มันเกิดโทษด้วยการไปยกตนข่มผู้อื่น
.
นักปราชญ์โบราณาจารย์ท่านพากราบไหว้พระพุทธรูปมานานแสนนานทุกยุคทุกสมัย แม้คนทั่วไปเขายังรู้จักกราบไหว้รูปเหมือนบรรพุรุษเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณของท่านเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที บางคนเป็นบุคคลสำคัญมีคุณูปการต่อบ้านเมืองเขาก็สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
.
อันนี้เพิ่งบวชมาได้ไม่กี่วัน กล้ามาเทศน์สอนคนให้ไม่ต้องกราบไหว้พระพุทธรูป ไม่ดูเงาหัวตัวเองบ้างเลยหรือ หัวจะหลุดจากคอเมื่อไหร่ ประคองหัวตัวเองเอาไว้ให้ดี ๆ ได้ก็เก่งแล้ว
.
ครูบาอาจารย์ผู้ทรงญาณชั้นสูง ท่านก็มีนิมิตปรากฏเห็นพระพุทธเจ้ามาสนทนาธรรมกับท่านเสมอ ก็มิได้มีองค์ใดปฏิเสธ หรือรังเกียจรังงอนการกราบไหว้พระพุทธรูปแม้แต่น้อย มีแต่จะหมอบกราบแบบศิโรราบด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียว มีแต่พวกทิฏฐิวิปลาสนี่แหละ!! ที่สอนให้ไม่ต้องกราบไหว้พระพุทธรูป ใครเป็นลูกศิษย์คนพวกนี้ให้สำเหนียกศึกษาผู้รู้ ระวังตัวไว้บ้างก็ดี อย่าหลงเชื่อจนหัวปักหัวปำ
.
ศาสนาพุทธมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม จึงดำรงอยู่มาจนถึงบัดนี้ เคยมีข่าวขุดเจอซากเจดีย์เก่าที่นั่น ขุดเจอพระพุทธรูปเก่าแก่ที่โน่น นั่นเป็นเครื่องยืนยันว่า ศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองที่นั้นที่โน้นมาได้หลายยุคหลายสมัยหลายร้อยปีมาแล้ว ถ้าหากไม่มีศาสนวัตถุเป็นเครื่องยืนยันความมีอยู่ของพระพุทธศาสนา ถ้าจะเอาแต่นามธรรมที่ไม่มีใครมองเห็น ศาสนาพุทธคงหายสาปสูญไปนานแล้ว
.
แม้ศาสนาพุทธจะเสื่อมสลายจากอินเดียไปหลายร้อยปี ชาวพุทธก็ยังหลั่งไหลไปกราบไหว้สังเวชนียสถานสี่ตำบล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างไม่มีเบื่อหน่ายจืดจาง ก็เป็นเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นเอง
.
พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ การบูชามี ๒ อย่าง
๑.อามิสบูชา บูชาด้วยสิ่งของ
๒.ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติ
.
ท่านยกย่องว่า การปฏิบัติบูชาเป็นเยี่ยม แต่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ใครทำอย่างไหนได้ก็ทำไป ใครปฏิบัติบูชาได้ก็ดีมาก เมื่อทำตัวดีแล้วก็จงอย่าไปยกตนข่มผู้อื่น มันจะกลายเป็นทำเลวไป
.
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เจดีย์ที่ควรกราบไหว้มีอยู่ ๔ อย่าง คือ
๑.ธาตุเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
๒.บริโภคเจดีย์ เจดีย์บรรจุบริขารของพระพุทธเจ้า เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ต้นพระศรีมหาโพธิ์
๓.ธรรมเจดีย์ เจดีย์บรรจุพระธรรม
๔.อุทเทสิกเจดีย์ เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า มี พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท เป็นต้น
.
ชาวพุทธทั้งประเทศเขากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า มีทั้ง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมคือพระรูปพระโฉม และในส่วนที่เป็นนามธรรมคือพระจิตบริสุทธิ์ ถ้าใครมองไม่เห็นความสำคัญของรูปธรรม จะไม่กราบไหว้พระพุทธรูป จะเอาแต่นามธรรม ก็เป็นสิทธิ์ของพวกคุณ แต่จงอย่ามาบิดเบือนพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
.
#ดอยแสงธรรม_๒๕๖๖_๑๒
.

https://www.facebook.com/doisaengdham

 

(อ่านบทความเพิ่มเติม)

 

   

 

ข่าวดี ! ๑ ปีมีครั้งเดียวขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน

เข้าร่วมหลักสูตรอบรม "ปฏิบัติธรรมข้ามปี"

ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑ มกราคม ๒๕๖๗

ณ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ  สาธุ

 

ผู้สนใจสมัครได้เลย

 

 ** ใบสมัครปฏิบัติธรรมข้ามปี **

 

** อ่านระเบียบระหว่างการปฏิบัติธรรม **

 

** ตารางปฏิบัติธรรมฉบับผู้เข้าคอร์ส **

  

 

ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
วันที่ 16/12/2020   11:57:12

ศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกไม่ว่ากาลไหนๆ เพราะศาสนาพุทธคือคำสอนที่เป็นสัจธรรม อันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาล ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม ศาสนาพุทธก็ไม่มีวันเสื่อมไปจากโลก เป็นเพียงแต่ หากยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ธรรม ก็จะไม่มีผู้ค้นพบความจริงอันนี้ แล้วนำมาตีแผ่ประกาศธรรมสอนโลกเท่านั้นเอง

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
วันที่ 30/12/2020   22:50:58

อันที่จริงพวกเราก็รู้กันอยู่อย่างเต็มหัวอกแล้วว่า "พ่อแม่ครูอาจารย์" ท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลส เสร็จกิจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ ๓๖ พรรษาที่ ๑๖ ตรงกับวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นคืนเดือนดับ  แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ที่วัดดอยธรรมเจดีย์  จังหวัดสกลนคร  เหตุที่รู้ มิใช่เพราะพวกเรามีญาณหยั่งรู้จิตของท่าน หรือเพราะได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วเชื่อถือสืบต่อกันมา

ภาพในหลวงช่วงปี 2503 (1960) โดยช่างภาพต่างชาติ
วันที่ 16/12/2020   12:01:58

 รูปภาพทั้งหมดที่นำมาให้ชมนี้เป็นการถ่ายโดยช่างภาพชาวต่างชาติ  ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ภาพของในหลวงที่ถ่ายในช่วง พ.ศ. 2503 หรือปี 1960 ซึ่งถ่ายตีพิมพ์ลงบนนิตยสาร LIFE ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2503บริจาคให้กับทางมูลนิธิ รพ.สวนดอก ไว้เป็นทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธต่อไป
  2022-01-14

๗ มกราคม ๒๕๖๕ รวบรวมปัจจัยจากลูกศิษย์และปัจจัยส่วนตัว ไปบริจาคให้กับทางมูลนิธิ รพ.สวนดอก ไว้เป็นทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธต่อไปส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 1 เครื่องให้โรงพยาบาลแม่อาย
  2021-08-02

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขนให้กับโรงพยาบาลแม่อาย ๑ เครื่อง ยี่ห้อ Terumo รุ่น BP500 มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นรุ่นที่ดีที่สุดในตอนนี้โครงการฝึกอบรม "นักเรียนคุณธรรมดีเด่น" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
  2019-06-01

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓สรุปผลการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่พระราชทาน การประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศ การประกาศผลตัดสิน และมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ชมบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน และการฟ้อนพื้นเมืองอันเป็นวัฒนธรรมล้านนา จากคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ประมวลภาพการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หลักเขตวิสุงคามสีมา

กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
  2018-10-22

 ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองสมโภชอุโบสถ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ในวันที่ ๘-๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังกำหนดการที่ลงไว้นี้พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
  2013-08-09

วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดเราที่ต้องจารึกไว้ เราจัดงานแบบเงียบๆเป็นการภายใน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อายบริษัทกุลธรเคอร์บี้ ถวายผ้าป่าสร้างแทงค์เก็บน้ำฝน ให้กับวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
  2012-09-12

บริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชน โดย คุณสุรพร สิมะกุลธร และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันทอดผ้าปาสร้างถ้งเก็บน้ำคอนกรีต ขนาดประวัติหลวงตา-ด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2011-09-16

ฝึกตนเองดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อ"พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" ปิดทองเสร็จแล้ว
  2011-07-19

ถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเททองหล่อพระประธาน ที่จะประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน...81 เรื่องของ “ในหลวง” ที่คนไทยควรรู้
  2011-07-19

ตลอดเวลา 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย...พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี"
  2011-07-19

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้วสมเด็จฯประทานพระบรมสารีริกธาตุ
  2011-09-26

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ที่สุดแห่งสุวรรณภูมิ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
  2011-09-26

28 กันยายน 2549 การเปิดน่านฟ้าใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุด“หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “นายกทักษิณ” เสียใจเคยอุ้มชู คิดว่ารวยแล้วจะไม่โกงไม่รีดไม่ไถ
  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “ทักษิณ” อย่างรุนแรง ยอมรับเสียใจที่เคยอุ้มชูเพราะเห็นว่ารวยแล้วคงไม่โกง หวังจะให้มาช่วย

 


หลวงตาบัวสั่ง "ทักษิณ" ลาออกทันที
  2011-09-16

 หลวงตามหาบัว ขอบิณฑบาตให้ “ทักษิณ” ลาออกทันที ระบุเน่าเฟะจนเหลือแต่ลมหายใจแล้ว จะดีดดิ้นไปหาอะไรเอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก เทศน์อบรมฆราวาส ๒๔ มี.ค.๒๕๔๙
  2012-08-28

วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงให้พรรคไทยรักไทยและตัวเองด้วย“หลวงตาบัว” ให้สติ อย่าเห็นแก่เงินเกินกว่าชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
  2015-08-05

  “หลวงตามหาบัว” เทศนาย้ำคิดผิดที่เคยสนับสนุน “ทักษิณ” เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้ดูจิตใจว่าเป็นคนอย่างไร ดูแต่ฐานะการเงินหวังให้มาช่วยชาติหลวงตาเตือนทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายระวังจะจม!!!
  2015-08-05

 วันนี้ (17 พ.ค. 2549) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ในเรื่อง “จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย”