ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๕. โกธวรรค คือ หมวดโกรธ

 ๘๐. น หิ สาธุ โกโธ.

         ความโกรธไม่ดีเลย.

         ขุ. ชา. ฉกฺก. ๒๗/๑๘๘.

 

๘๑. โกโธ สตฺถมลํ โลเก.

        ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก.

        สํ. ส. ๑๕/๖๐.

 

๘๒. อนตฺถชนโน โกโธ.

        ความโกรธก่อความพินาศ.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๘๔. อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ.

        ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมมีเมื่อนั้น.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙. ขุ. มหา. ๒๙/๑๘.


๘๕. อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อขนฺติโช.

        ความโกรธน้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทนจึงทวีขึ้น.

        ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๗๓.

 

๘๖. โกโธ ทุมฺเมธโคจโร.

        ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม.

        ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๐.


๘๗. โทโส โกธสมุฏฺฐาโน.

         โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน.

         ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๗๓.

 

๘๘. นตฺถิ โทสสโม คโห.

        ผู้จับเสมอด้วยโทสะ ไม่มี.

        ขุ. ธ. ๒๕/๔๘.


๘๙. นตฺถิ โทสสโม กลิ.

        ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี.

        ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.

 

๙๐. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ.

        ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.

        สํ. ส. ๑๕/๕๗, ๖๔.


๙๑. โกธํ ฆตฺวา น โสจติ.

        ฆ่าความโกรธได้ ไม่เศร้าโศก.

        สํ. ส. ๑๕/๕๗, ๖๔.

 

๙๒. โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ.

        ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย.

        นัย. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๖.

 

๙๓. โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ.

        คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๘.

 

๙๔. ทุกฺขํ สยติ โกธโน.

        คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.

        นัย. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๘.


๙๕. อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ.

        คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๘.

 

๙๖. โกธาภิภูโต ปุริโส ธนชานึ นิคจฺฉติ.

        ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๘.


๙๗. โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ.

         ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์.

         องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๘.

 

๙๘. ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริวชฺเชนฺติ โกธนํ.

        ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๙๙. กุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ.

        ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ.

        องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๑๐๐. กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ.

          ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม.

          องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๑๐๑. ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ.

          ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย.

          องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๑๐๒. ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ.

          ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้.

          องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.


๑๐๓. โกเธน อภิภูตสฺส น ทีปํ โหติ กิญฺจินํ.

          ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว.

          องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๑๐๔. หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ.

          ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้.

          องฺ. สตฺตก. ๒๓/๙๙.

 

๑๐๕. โกธชาโต ปราภโว.

           ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย.

           องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๐.

 

 ๑๐๖. โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท.

          พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ.

          นัย. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๐.

 

๑๐๗. โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท.

           พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา.

           นัย-องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๐๐.

 

๑๐๘. มา โกธสฺส วสํ คมิ.

          อย่าลุอำนาจความโกรธ.

          ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๙.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๖. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๗. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๘. ชยวรรค คือ หมวดชนะ
๙. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๑๐. ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์
๑๑. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๑๒. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๓. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๔. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๕. บาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๖. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๗. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๘. มัจจุวรรค คือ หมวดมฤตยู
๑๙. มิตตวรรค คือ หมวดมิตร
๒๐. ยาจนาวรรค คือ หมวดขอ
๒๑. ราชวรรค คือ หมวดพระราชา
๒๒. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๒๓. วิริยวรรค คือ หมวดเพียร
๒๔. เวรวรรค คือ หมวดเวร
๒๕. สัจจวรรค คือ หมวดความสัตย์
๒๖. สติวรรค คือ หมวดสติ
๒๗. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๒๘. สันตุฏฐิวรรค คือ หมวดสันโดษ
๒๙. สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
๓๐. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๓๑. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๓๒. สุขวรรค คือ หมวดสุข
๓๓. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (177506)

ดีครับ  ประเสริฐมาก  เพียงสั้น ๆ  แต่มากด้วยอรรถด้วยธรรมที่ยิ่งใหญ่

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประเวท แดงดา (ddd_vet-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2019-09-26 17:28:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล