ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ

  ๑๕๑.  อิธ  นนฺทติ  เปจฺจ  นฺนทติ             กตปุญฺโญ  อุภยตฺถ  นนฺทติ
            ปุญฺญํ  เม  กตนฺติ  นนฺทติ              ภิยฺโย  นนฺทติ  สุคตึ  คโต.
       

           ผู้ทำบุญแล้ว  ย่อมยินดีในโลกนี้  ตายแล้ว  ย่อมยินดี  ชื่อว่า
           ย่อมยินดีในโลกทั้งสอง.   เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว  ไปสู่สุคติ
           ย่อมยินดียิ่งขึ้น
           (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒/๑๗.
        
       

๑๕๒.  อิธ  โมทติ  เปจฺจ  โมทติ            กตปุญฺโญ  อุภยตฺถ  โมทติ
           โส  โมทติ  โส  ปโมทติ              ทิสฺวา  กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน.
      

            ผู้ทำบุญแล้ว  ย่อมบันเทิงในโลกนี้  ละไปแล้ว  ย่อมบันเทิง
            ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง,   เขาเห็นความบริสุทธ์แห่งกรรมของ
            ตนแล้ว  ย่อมบันเทิงปราโมทย์.
            (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๗.
        
       

๑๕๓.  ปุญ์ญญฺเจ  ปุริโส  กยิรา           กยิราเถนํ  ปุนปฺปุนํ
           ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ                  สุโข  ปุญฺญสฺส  อุจฺจโย.
      

           ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญ  ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ  ควรทำความพอใจ
           ในบุญนั้น  การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้.
           (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐.

 

๑๕๔.  มาวมญฺเญถ  ปุญฺญสฺส            น  มตฺตํ  อาคมิสฺสติ  
           อุทพินฺทุนิปาเตน                      อุทกุมฺโภปิ  ปูรติ
           อาปูรติ  ธีโร  ปุญฺญสฺส             โถกํ  โถกํปิ  อาจินํ.
      

           ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า  มีประมาณน้อย  จัดไม่มาถึง,  แม้
            หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก  ฉันใด,    ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ
            แม้ทีละน้อย ๆ  ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ  ฉันนั้น.
            (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๑.

       

๑๕๕.  สหาโย  อตฺถชาตสฺส           โหติ  มิตฺตํ  ปุนปิปุนํ
           สยํ  กตานิ  ปุญฺญานิ             ตํ มิตฺตํ  สมฺปรายิกํ.
     

           สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ,  บุญ
           ทั้งหลายที่ตนทำเอง  บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ.
           (พุทฺธ)                                                สํ.  ส.  ๑๕/๕๑.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (177625)

 อัน153มีการันต์ได้อย่างไรงงมากอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องสมศรี (tap27029-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2019-11-14 16:31:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล