ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 28 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร

๑๗๓.  อปฺปเกนปิ  เมธาวี                ปาภเฏน  วิจกฺขโณ
            สมุฏฺฐาเปติ  อตฺตานั            อณํ  อคฺคึว  สนฺธมํ.
     

            ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด   ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย
            เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น.
            (พุทฺธ)                                                ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒.

       

๑๗๔.  อโมฆํ  ทิวสํ  กริรา               อปฺเปน  พหุเกน  วา
            ยํ  ยํ  วิวหเต  รตฺติ                ตทูนนฺตสฺส  ชีวิตํ.
      

            ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก  เพราะ
            วันคืนผ่านบุคคลใดไป  ชีวิตของบุคคลนั้น  ย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น.
            (สิริมณฺฑเถร)                                        ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๓๕.

         

๑๗๕.  อุฏิฐาตา  กมฺมเธยฺเยสุ                     อปฺปมตฺโต  วิธานวา   
            สมํ  กปฺเปติ  ชีวิตํ                            สมฺภตํ  อนุรกฺขติ.

            ผู้ขยันในหน้าที่การงาน  ไม่ประมาท  เข้าใจจัดการ  เลี้ยงชีวิตพอ
            สมควร  จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้.
            (พุทฺธ)                                                 องฺ.  อฏฺฐก.  ๒๓/๒๙๘.

       

๑๗๖.  จกฺขุมา  วิสมานีว                วิชฺชมาเน  ปรกฺกเม
            ปณฺฑิโต  ชีวโลกสฺมึ           ปาปานิ  ปริวชฺชเย.
   

            เมื่อความบากบั่นมีอยู่   บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย  เหมือน
            คนมีจักษุเว้นทางอันไม่เรียบร้อยฉะนั้น.
            (พุทฺธ)                                               ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๙.

       

๑๗๗.  โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว                กุสีโต   หีนวีริโย
             เอกาหํ  ชีวิตํ  เสยฺโย              วิริยํ  อารภโต  ทฬฺหํ.
     

             ผู้เกียจคร้าน  มีความเพียรเลว  พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี  ส่วนผู้
             ปรารภความเพียรมั่นคง  มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ก็ประเสริฐกว่า

             (พุทฺธ)                                            ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๐.

    

๑๗๘.  โย  จ  สีตญฺจ  อุณฺหญฺจ          ติณา  ภิยฺโย  น  มญฺญติ
            กรํ  ปุริสกิจฺจานิ                       โส,  สุขา น  วิหายติ.
   

             ผู้ไม่สำคัญความหนาวและความร้อนให้ยิ่งไปกว่าหญ้า  ทำกิจ 
             ของบุรุษ  ย่อมไม่เสื่อมจากความสุข.
             (พุทฺธ)                                              ที.  ปาฏิ.  ๑๑/๑๙๙.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล