ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา

๑๙๕.  อสนฺเต  นูปเสเวยฺย          สนฺเต  เสเวยฺย  ปณฺฑิโต
           อสนฺโต  นิรยํ  เนนฺติ         สนฺโต  ปาเปนฺติ  สุคตึ.
       

            บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ  พึงคบสัตบุรุษ  เพราะอสัตบุรุษย่อม
            นำไปสู่นรก  สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ.
            (โพธิสตฺต)                              ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๓๗.

       

๑๙๖.  ตครํ  ว ปลาเสน                   โย  นโร  อุปนยฺหติ
           ปตฺตาปิ  สุรภี  วายนฺติ          เอวํ  ธีรูปเสวนา.
     

           คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้  แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด, การ
           คบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้น.
           (โพธิสตฺต)                               ขุ.  ชา. วีส.  ๒๗/๔๓๗.

       

๑๙๗.  น  ปาปชนสํเสวี                 อจฺจนฺตสุขเมธติ
            โคธากุลํ  กกณฺฏาว           กลึ  ปาเปติ  อตฺตนํ.
      

            ผู้คบคนชั่ว  ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้,  เขาย่อมยังตน
            ให้ประสบโทษ  เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้น.
            (โพธิสตฺต)                               ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๖.

      

๑๙๘.  ปาปมิตฺเต  วิวชฺเชตฺวา            ภเชยฺยุตตมปุคฺคเล  
            โอวาเท  จสฺส  ติฏฺเฐยฺย         ปตฺเถนฺโต  อจลํ  สุขํ.
      

             ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง  พึงเว้นมิตรชั่วเสีย  คบแต่บุคคล
             สูงสุด  และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน. 
             (วิมลเถร)                                  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๙.

       

๑๙๙.  ปูติมจฺฉํ  กุสคฺเคน                โย  นโร  อุปนยฺหติ
           กุสาปิ ปูติ  วายนฺติ                เอวํ  พาลูปเสวนา.
     

            คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา  แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วย
            ฉันใด,  การคบกับคนพาลก็ฉันนั้น.
            (ราชธีตา)                                    ขุ.  ชา  มหา.  ๒๘/๓๐๓.

       

๒๐๐.  ยาทิสํ  กุรุเต  มิตฺตํ                  ยาทิสญฺจูปเสวติ,
          โสปิ   ตาทิสโก  โหติ               สหวาโส  หิ  ตาทิโส.

            คบคนเช่นใดเป็นมิตร  และสมคบคนเช่นใด,  เขาก็เป็นคนเช่น
            นั้น  เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น.
            (โพธิสตฺต)                                    ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๓/๔๓๗.

                    

๒๐๑. สทฺเธน  จ  เปสเลน  จ
          ปญฺญวตา  พหุสฺสุเตน  จ
          สขิตํ  หิ  กรยฺย  ปณฺฑิโต.
          ภทฺโท  สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม.
      

           บัณฑิต   พึงทำความเป็นเพื่อนกับคนที่ศรัทธา    มีศีลเป็นที่รัก 
           มีปัญญาและเป็นพหุสูต,  เพราะการสมาคมกับคนดี  เป็นความเจริญ.
           (อานนฺทเถร)                                      ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๐๕.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีลแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล