ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส

 ๑๖.  กามา กฏุกา อาสีวิสูปมา               เยสุ มุจฺฉิตา พาลา
         เต ทีฆรตฺตํ นิรเย                            สมปฺปิตา หญฺญนฺเต ทุกฺขิตา.

         กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน เหมือนงูพิษ เป็นที่คนโง่หมกมุ่น
         เขาต้องแออัดทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาลนาน.
         (สุเมธาเถรี) ขุ. เถรี. ๒๖/๔๙๙.


 

๑๗.  กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี                   อุนฺนฬา จาสมาหิตา
         น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ                       สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต.

         คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น
         ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.
         (พุทฺธ) องฺ. จตุตฺก. ๒๑/๓๔.


 

๑๘.  โกธสฺส วิสมูลสฺส                            มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ
         วธํ อริยา ปสํสนฺติ                           ตญฺหิ เฉตฺวา น โสจติ.

         พราหมณ์ ! พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าความโกรธ ซึ่งมี
         โคนเป็นพิษ ปลายหวาน, เพราะคนตัดความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก.
         (พุทฺธ) สํ. ส. ๑๕/๒๓๖.๑๙.  นิทฺทํ น พหุลีกเรยฺย
         ชาคริยํ ภเชยฺย อาตาปี
         ตนฺทึ มายํ หสฺสํ ขิฑฺฑํ
         เมถุนํ วิปฺปชเห สวิภูสํ.

         ผู้มีความเพียรไม่พึงนอนมาก พึงเสพธรรมเครื่องตื่น พึงละ
         ความเกียจคร้าน มายา ความร่าเริง การเล่น และเมถุนพร้อมทั้งเครื่องประดับเสีย.
         (พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/๕๑๕. ขุ. มหา. ๒๙/๔๕๗,๔๖๐.

 


 ๒๐.  ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส                         นิจฺจํ อุชฺฌานสญฺญิโน
         อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ                    อารา โส อาสวกฺขยา.

         คนที่เห็นแต่โทษผู้อื่น คอยแต่เพ่งโทษนั้น อาสวะก็เพิ่มพูน
         เขายังไกลจากความสิ้นอาสวะ.
         (พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๔๙.๒๑.   ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสุ                      ปารคู โหติ พฺราหฺมโณ
         อถสฺส สพฺเพ สํโยคา                     อตฺถํ คจฺฉนฺติ ชานโต.

         เมื่อใด พราหมณ์เป็นผู้ถึงฝั่งในธรรม ๒ อย่าง เมื่อนั้นกิเลส
         เครื่องตรึงทั้งปวงของพราหมณ์ผู้รู้นั้น ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้.
         (พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๖๗.

 

 

๒๒.   ยา กาจิมา ทุคฺคติโย                     อสฺมํ โลเก ปรมฺหิ จ
          อวิชฺชามูลกา สพฺพา                    อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา.

          ทุคติในโลกนี้และโลกหน้า ล้วนมีอวิชชาเป็นราก มีอิจฉาและ
          โลภเป็นลำต้น.
          (พุทฺธ) ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๖.๒๓.   เยน สลฺเลน โอติณฺโณ                  ทิสา สพฺพา วิธาวติ
         ตเมว สลฺลํ อพฺพุยฺห                       น ธาวติ น สีทติ.

         บุคคลถูกลูกศรใดแทงแล้วย่อมแล่นไปทั่วทิศ ถอนลูกศรนั้น
         แล้ว ย่อมไม่แล่นและไม่จม.
         (พุทธ) ขุ. ส. ๒๕/๕๑๘. ขุ. มหา. ๑๙/๕๐๑.๒๔.  โลโภ โทโส จ โมโห จ                  ปุริสํ ปาปเจตสํ
         หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา                      ตจสารํว สมฺผลํ.

         โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่ว
         ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น
         (พุทฺธ) ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๔. ขุ. มหา. ๒๙/๑๘.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล