ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน

 

๒๕.   อตฺตโนปิ  ปเรสญฺจ                อตฺถาวโห   ว   ขนฺติโก

         สคฺคโมกฺขคมํ  มคฺคํ                อารุฬฺโห  โหติ  ขนฺติโก.

         ผู้มีขันติ   ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น,  ผู้มีขันติ

         ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน.

                                                                        ส.  ม.  ๒๒๒.

       

๒๖.  เกวลานํปิ  ปาปานํ                ขนฺติ  มูลํ  นิกนฺตติ

         ครหกลหาทีนํ                       มูลํ  ขนติ  ขนฺติโก.

         ขันติ   ย่อมตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น,   ผู้มีขันติชื่อว่าย่อมขุดราก

         แห่งความติเตียนและการละเล่ากันเป็นต้นได้.

                                                                        ส.  ม.  ๒๒๒.

        

๒๗.  ขนฺติโก  เมตฺตวา  ลาภี         ยสสฺสี   สุขสีลวา

         ปิโย  เทวมนุสฺสานํ             มนาโป  โหติ  ขนฺติโก.

         ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา  มีลาภ  มียศ  และมีสุขเสมอ,  ผู้มีขันติ

         เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

                                                                     ส.  ม.  ๒๒๒.

  

  ๒๘.  สตฺถุโน  วจโนวาทํ              กโรติเยว  ขนฺติโก   
          ปรมาย  จ  ปูชาย                ชินํ  ปูเชติ  ขนฺติโก.


          ผู้มีขันติ    ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา,  และผู้มีขันติ
          ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง. 
                                                                     ส.  ม.  ๒๒๒
        
 ๒๙.  สีลสมาธิคุณานํ                     ขนฺติ  ปธานการณํ
          สพฺเพปิ  กุสสา  ธมฺมา          ขนฺตฺยาเยว  วฑฺฒนฺติ เต.


          ขันติเป็นประธาน  เป็นเหตุ  แห่งคุณคือศีลและสมาธิ,  กุศล-
          ธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ  เพราะขันติเท่านั้น.
                                                                      ส.  ม.  ๒๒๒.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (176961)

 ดีมากคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nunew วันที่ตอบ 2018-11-24 18:40:18


ความคิดเห็นที่ 1 (176960)

 ดีมากคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nunew วันที่ตอบ 2018-11-24 18:40:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล