ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 15 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน

๔๓.  อคฺคสฺมึ   ทานํ  ททตํ                     อคฺคํ  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒติ
         อคฺคํ  อายุ  จ  วณฺโณ  จ               ยโส  กิตฺติ  สุขํ  พลํ.

          เมื่อให้ท่านในวัตถุอันเลิศ   บุญอันเลิศ  อายุ  วรรณะ  ยศ
         เกียรติ  สุข  และกำลังอันเลิศ  ก็เจริญ.  
         (พุทฺธ)                                                    ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๙.

                

๔๔.  อคฺคทายี  วรทายี                        เสฏฺฐทายี  จ  โย  นโร
         ทีฆายุ  ยสวา  โหติ                      ยตฺถ  ยตฺถูปปชฺชติ.
   

         ผู้ให้สิ่งที่เลิศ  ให้สิ่งที่ดี  ให้สิ่งที่ประเสริฐ  ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน
         มียศในภพที่ตนเกิด.
         (พุทธ)                                                     องฺ  ปญฺจก.  ๒๒/๕๖.

 

๔๕.  นีหเรเถว  ทาเนน                         ทินฺนํ  โหติ  สุนิพฺภตํ
         ทินฺนํ  สุขผลํ  โหติ                       นาทินฺนํ  โหติ  ตํ  ตถา.
      

         พึงนำ  (สมบัติ)   ออกด้วยการให้,  วัตถุที่ให้แล้วย่อมเป็นอัน
         นำออกดีแล้ว,  วัตถุทีให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผล,  ส่วนวัตถุที่ยังไม่ได้ให้
         ก็ไม่เป็นอย่างนั้น.
         (เทวดา)                                                        สํ.  ส.  ๑๕/๔๓. 

 

 

๔๖.  ปุพฺเพ   ทานาทิกํ  ทตฺวา                  อิทานิ  ลภตี  สุขํ
        มูเลว  สิญฺจิตํ  โหติ                          อคฺเค  จ  ผลทายกํ.  

        ให้ทานเป็นต้นก่อน    จึงได้สุขบัดนี้  เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผล
        ที่ปลาย.
                                                                        สทฺทสารตฺถชาลินี.

 

๔๗.  ยถา  วาริวหา  ปูรา                        ปริปูเรนฺติ  สาครํ
         เอวเมว  อิโต  ทินฺนํ                         เปตานํ  อุปกปฺปติ.
   

         ห้วงน้ำที่เต็ม  ย่อมยังสาครให้เต็มได้ฉันใด,  ทานที่ให้แต่โลกนี้
         ย่อมสำเร็จแก่ผู้ละไปแล้วฉันนั้น.
         (พุทฺธ)                                                        ขุ.  ขุ.  ๒๕/๑๐.
        


๔๘.  โส  จ  สพฺพทโท  โหติ                โย  ททาติ  อุปสฺสยํ
         อมตนฺทโท  จ  โส  โหติ              โย  ธมฺมมนุสาสติ.   
    

         ผู้ใดให้ที่พักอาศัย  ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง,  ผู้ใดสอนธรรม
         ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ.
         (พุทฺธ)                                                        ส.  ส.  ๑๕/๔๔.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล