ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา

๑๒๙.  อทฺธา  หิ  ปญฺญา  ว  สตํ  ปสตฺถา
           กนฺตา  สิรี  โภครตา  มนุสฺสา
           ญาณญฺจ  พุทฺธานมตุลฺยรูปํ
           ปญฺญํ  น  อจฺเจติ  สิรี  กทาจิ.

           สัตบุรุษสรรเสริญปัญญาแน่แท้  คนทั้งหลายชอบทรัพย์สมบัติ
           จึงใคร่ได้สิริ  ( ยศ )  ก็ความรู้ของท่านผู้รู้ทั้งหลายชั่งไม่ได้  ทรัพย์จึง
           เกินกว่าปัญญาไปไม่ได้  ไม่ว่ากาลไหน ๆ
           (ปโหสธโพธิสตฺต)                            ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๒๘.

      

๑๓๐.  คมฺภีรปญฺหํ  มนสาภิจินฺตยํ
           นจฺจาหิตํ  กมฺม  กโรติ  ลุทฺทํ
           กาเลคตํ  อตฺถปทํ  น  ริญฺจติ
           ตถาวิธํ  ปญฺญาวนฺตํ  วทนฺติ.

           ผู้ขบคิดปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ  ไม่ทำกรรมชั่ว  อันไม่เป็น
           ประโยชน์เกื้อกูลเลย,  ไม่ละทางแห่งประโยชน์ที่มาถึงตามเวลา,
           บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนอย่างนั้นว่า  ผู้มีปัญญา.
           (สรภงฺคโพธิสตฺต)                           ขุ.  ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๐.

                    

๑๓๑.  ทาโส  ว  ปญฺญสฺส  ยสสฺสิ  พาโล
           อตฺเถสุ  ชาเตสุ  ตถาวิเธสุ
           ยํ  ปณฺฑิโต  นิปุณํ  สํวิเธติ
           สมฺโมหมาปชฺชติ  ตตฺถ  พาโล.

           คนเขลามียศศักดิ์  ก็เป็นทาสของคนมีปัญญา,  เมื่อเรื่องราว
           ต่าง ๆ  เกิดขึ้น  คนฉลาดจัดการข้อใดได้แนบเนียน  คนเขลาถึง
           ความงมงายในข้อนั้น.
           (มโหสธโพธิสตฺต)                          ขุ.  ชา.  วีส.  ๒๗/๔๒๘.

 

๑๓๒.  ปญฺญวนฺตํ  ตถาวาทึ             สึเลสุ  สุสมาหิตํ
           เจโตสมถมนุยุตฺตํ                  ตํ  เว  วิญฺญู  ปสํสเร.

           ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา  พูดจริง  ตั้งมั่นในศีล  ประกอบ
           ความสงบใจนั้นแล.
           (มหาสฺสปเถร)                                ขุ.  เถร.  ๒๖/๔๑๑.

       

๑๓๓.  ปญฺญา  สุตวินิจฺฉินี               ปญฺญา  กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี
           ปญฺญาสหิโต  นโร  อิธ         อปิ  ทุกฺเขสุ  สุขานิ  วินฺทติ.

           ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูน
           เกียรติคุณและชื่อเสียง  คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้  แม้ในความ
           ทุกข์ก็หาความสุขได้.
           (มหากปฺปินเถร)                              ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๕๐.

       

๑๓๔.  ปญฺญาย  ติตฺตินํ  เสฏฺฐํ        น  โส  กาเมหิ  ตปฺปติ
           ปญฺญาย  ติตฺตํ  ปุริสํ            ตณฺหา  น  กุรุเต  วสํ.

           บรรดาความอิ่มทั้งหลาย  ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ,  ผู้อิ่ม
           ด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกาม,  ตัณหาทำผู้อิ่มด้วยปัญญาไว้
           ในอำนาจไม่ได้.
            (โพธิสตฺต)                                     ขุ.  ชา.  ทฺวาทส.  ๒๗/๓๒๙.

     

๑๓๕.  ส  ปญฺญวา  กามคเณ  อเวกฺขติ
           อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  จ
           เอวํ  วิปสฺสี  ปชหาติ  ฉนฺทํ
           ทุกฺเขสุ  กาเมสุ  มหพฺภเยสุ.

           ผู้มีปัญญานั้น  ย่อมเล็งเห็นกามคุณเป็นของไม่เที่ยง  เป็น
           ทุกข์  และเป็นโค,  ผู้เห็นอย่างนี้  ย่อมละความพอใจในกามอัน
            เป็นทุกข์  เป็นภัยใหญ่ได้.
            (สรภงฺคโพธิสตฺต)                           ขุ. ชา.  จตฺตาฬีส.  ๒๗/๕๔๒.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิรณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๑. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๒. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๓. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๔. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๕. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๑๖. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๑๗. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (153794)

  ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้แสดงความคิดเห็น Attatanto วันที่ตอบ 2012-10-21 22:35:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล