ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 19 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน

๕๓.  อเทยฺเยสุ  ททํ  ทานํ           เทยฺเยสุ  นปฺปเวจฺฉติ
        อาปาสุ  พฺยสนํ  ปตฺโต         สหายํ  นาธิคจฺฉติ.

        ผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้  ไม่ให้ในคนที่ควรให้. ผู้นั้น
        ถึงความเสื่อมเพราะอันตราย  ย่อมไม่ได้สหาย.
        (โพธิสตฺต)                                      ขุ.  ชา.  จตุกฺก.  ๒๗/๑๒๙.

        

๕๔.  อนฺนโท  พลโท  โหติ          วตฺถโท  โหติ  วณฺณโท
         ยานโท  สุขโท  โหติ          ทีปโท  โหติ  จกฺขุโท.

         ผู้ให้ข้าว  ชื่อว่าให้กำลัง  ผู้ให้ผ้า  ชื่อว่าให้ผิวพรรณ  ผู้ให้ยาน-
         พาหนะ  ชื่อว่าให้ความสุข  ผู้ให้ประทีปโคมไฟ  ชื่อว่าให้จักษุ.
         (พุทฺธ)                                            สํ.  ส.  ๑๕/๔๔.

                     

๕๕.  ปนาปทายี  ลภเต  มนาปํ
         อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ
         วรสฺส  ทาตา  วรลาภี  จ  โหติ
         เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ.

         ผู้ให้ของชอบใจ  ย่อมได้ของชอบใจ  ผู้ให้ของเลิศ  ย่อมได้
         ของเลิศ  ผู้ให้ของดี  ย่อมได้ของดี  ผู้ให้ของประเสริฐ  ย่อมถึง
         ฐานะอันประเสริฐ.
         (พุทฺธ)                                              องฺ.  ปญฺจก.  ๒๒/๕๖.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิรณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๒. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย
๑๓. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๔. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๕. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๑๖. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๑๗. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล