ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
dot

dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


มงคล ๓๘ โดย..ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์

มงคลกถา กัณฑ์ที่ ๑๑
สัพพัตถมปราชิตกถา
แสดงในวันธรรมสวนะ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๗๐
(คัดย่อ)
 
 
ในพรรษานี้ ได้แสดงมงคลคาถาตามลำดับมา มงคล ๓๘ ข้อ จบลงเพียง คาถาที่ ๑๐ เท่านั้น ในคาถาที่ ๑๑ นี้ เป็นการประกาศบอกอานิสงส์แห่งมงคลเหล่านั้น เมื่อพุทธบริษัทได้สดับมาจนตลอดเรื่องแล้ว คงจะได้ความชื่นชมยินดี เพราะได้ทราบว่า มงคลบางประการ ตนได้ปฏิบัติให้มีในตนอยู่แล้ว และคงจะรู้ได้ว่า ตนมีบุญได้กระทำมาแล้วแต่กาลก่อน ด้วยมีพยานหลักฐาน คือ ที่ได้อัตภาพร่างกายอันสมบูรณ์ แล้วพ้นจากใบ้ บ้า บอด หนวก วิกลจริต นี้เองเป็นเครื่องหมาย เปรียบเหมือนบุคคลที่ได้พื้นที่อันดี และซ้ำไม่มีความประมาท รีบอุตสาหะเพาะปลูกให้พืชผลบริบูรณ์ขึ้นในพื้นที่ของตน ฉันใด แม้ตนของเราเมื่อได้อัตภาพอันสมบูรณ์ด้วยสุขสมบัติ เห็นปานนั้น และมิได้เป็นคนประมาท ยังมีอุตสาหะเพาะปลูกบุญกุศลให้ไพบูลย์ขึ้นทุกหน้าที่ เมื่อเห็นความข้อนี้ชัดขึ้นแก่ใจ ก็น่ายินดีไม่ใช่น้อย ซ้ำได้สดับพุทธโอวาทอันประกาศมงคล เป็นโอวาทอันน่าจับใจเพิ่มเข้าอีก ก็ยิ่งกระทำใจของตนให้เฟื่องฟูปลาบปลื้มยิ่งขึ้นไปอีก
 
 
การที่ได้ฟังพุทธมงคล และถือเอาใจความได้ทั้ง ๓๘ ข้อนั้น เป็นบุญลาภอันสำคัญ คือจักได้กำจัดอัปมงคลให้ออกไปเสียสิ้น ให้เหลือแต่ส่วนซึ่งเป็นมงคลจักได้ประสบแต่สวัสดิผล ตามนัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้ในปัจฉิมคาถานี้ มีเนื้อความว่า เอตาทิสานิกตฺวาน เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย ได้กระทำตามซึ่งมงคลทั้งหลายเหล่านี้อยู่ สพฺพตฺถมปราชิตา จะเป็นผู้ไม่มีความปราชัยพ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง คือ บรรดาข้าศึกภายในภายนอก ไม่มีอำนาจอาจจักนำความทุกข์มาทับถม ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งมงคลทั้งหลายเหล่านั้นได้ สพฺพตฺถ โสตถึ คจฺฉนฺติ ท่านผู้ที่ทรงไว้ซึ่งมงคลทั้งหลายเหล่านั้น จะเป็นผู้บรรลุโสตถิธรรม คือความสวัสดีในที่ทุกสถาน ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมํ ข้อที่มีชัยชนะในที่ทั้งปวง และได้บรรลุความสวัสดีในที่ทุกสถานนั้น เป็นอุดมมงคลของเทพยดา และมนุษย์ทั้งหลาย มีเนื้อความตามในพระคาถาเพียงเท่านี้
 
 
เมื่อได้สดับอานิสงส์ ข้อที่ว่า สพฺพตฺถมปราชิตา สพฺพตฺถ โสตถึ คจฺฉนฺติ
ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งมงคลทั้งหลายเหล่านั้น จะมีชัยชนะในที่ทังปวง จะบรรลุสวัสดีในที่ทุกสถาน ดังนี้ เมื่อตรองตามเห็นจริงด้วยเกิดความเชื่อมั่นว่า ถ้าผู้ใดทรงไว้ได้จริง ผู้นั้นก็คงได้รับผลอย่างนั้จริง ไม่มีความสงสัยเลย และได้ระลึกถึงโบราณกบัณฑิตที่ได้ใช้มงคลสูตรในการมงคลทุกประการ ก็เห็นจะมีความเชื่อว่า พุทธมงคลนี้ เป็นอุดมมงคลจริง ถ้าผู้ใดได้สดับตรับฟังก็อาจจักเป็นมงคลได้ หรืออย่างต่ำ ได้ตั้งเครื่องสักการบูชาพระพุทธมงคลให้ครบทั้ง ๓๘ ประการนั้น ก็จักเป็นอามิสบูชาอย่างเลิศ อาจจักให้สำเร็จมงคลได้ตามปรารถนา คือในสมัยที่เกิดอธิไทโพธิบาทอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ประสงค์จะกำจัดโพยภัยนั้นๆเสีย ให้กลับกลายเป็นมงคลขึ้น ก็ให้ตั้งเครื่องสักการบูชาพระพุทธมงคลนี้ สิ่งละ ๓๘ คือดอกไม้ธูปเทียน ช่อธง และเครื่องกระยาหารต่างๆ อย่างละ ๓๘ ทุกประการ เป็นเครื่องบูชากัณฑ์ แล้วนิมนต์พระภิกษุมาแสดงมงคลคาถานี้ แล้วพากันตั้งใจฟัง อาจจักหายเสนียดจัญไรเหล่านั้นได้ และจักสำเร็จวิบุลผลตามความปรารถนาได้ทุกประการ เพราะพระพุทธมงคลเป็นข้อจริง ก็อาจจักให้ผลได้จริง ที่ได้แสดงไว้นี้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะยังมงคลทั้งหลายเหล่านั้น ให้สำเร็จขึ้นในตนได้ ถ้าทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ ไม่ต้องทำอะไรเลย จะมีแต่ความชนะต่อสรรพอุปัทวันตรายทั้งสิ้น จะมีแต่ความสุขสวัสดีในที่ทุกสถาน
 
 
บัดนี้ จักประมวลมงคล ๓๘ ข้อนั้นมาประดิษฐานในกัณฑ์สุดท้ายนี้ สำหรับจะได้ฟังง่าย และค้นหาข้อมงคลที่ตนต้องการง่ายขึ้น
 
 
มงคลข้อที่ ๑ ว่า อเสวนา จ พาลานํ การที่ไม่คบหาสมาคมกับด้วยคนพาลเป็นมงคลประการหนึ่ง มงคลข้อนี้เป็นเหตุจะได้คบหาสมาคมกับด้วยบัณฑิต เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒ ว่า ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การคบหาสมาคมกับด้วยบัณฑิต เป็นมงคลประการหนึ่ง ในข้อนี้เป็นเหตุจะได้ตั้งตนประพฤติตามโอวาทของท่าน กลับตัวให้เป็นบัณฑิตได้ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓ ว่า ปูชา จ ปูชนียานํ การบูชาซึ่งผู้ควรบูชา หรือสถานที่ควรบูชา เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะได้รับการบูชาตอบหรือได้รับความชื่นบานของจิต เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๔ ว่า ปฏิรูปเทสวาโส จ การที่ได้อยู่ในประเทศอันสมควร เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะได้พบนักปราชญ์บัณฑิต และเป็นเหตุจะได้ประพฤติคุณงามความดีได้ทุกสถาน เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๕ ว่า ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา การที่เป็นบุคคล ผู้มีบุญได้กระทำแล้วแต่กาลก่อน เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้จะเป็นเหตุให้ท่านผู้นั้น บรรลุวิบุลผลอันตนพึงปรารถนาทั้งชาตินี้ชาติหน้า ตลอดถึงปรารถนาโลกุตรธรรม ก็จักสำเร็จได้ทุกประการ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๖ ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ จ การที่ตั้งตนไว้ในที่ชอบเป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้บรรลุคุณสมบัติที่ตนปรารถนาทุกประการ เพราะการตั้งตนไวในที่ชอบ ประกอบด้วยสุจริตมิให้ผิดทางแห่งสัตบุรุษ ย่อมได้บรรลุโสตถิผลเป็นธรรมดา เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๗ ว่า พาหุสัจฺจญฺจ การเป็นพหูสูต คือเป็นผู้สดับตรับฟังจำทรงไว้ได้มาก เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้เป็นคนองอาจกล้าหาญในที่ประชุม และเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั่วไป ชื่อว่า เป็นผู้สามารถจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้ลุล่วงไปได้ทุกประการ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๘ ว่า สิปฺปญฺจ การที่มีศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้ตนทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม เป็นเหตุจะให้มั่งมีบริบูรณ์ด้วย ชื่อว่าเป็นอันช่วยตัวให้ได้ความสุข และมีโอกาสที่จักช่วยผู้อื่นให้สำเร็จด้วยศิลปศาสตร์ของตน ให้ผู้อื่นได้รับความสุขด้วย เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๙ ว่า วินโย จ สุสิกฺขิโต การที่มีพระวินัยอันศึกษาดีแล้ว เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะได้ประพฤติมรรยาทอันสมควรถูกต้องตามพระวินัย จะเป็นผู้พ้นจากโทษอันโลกจะพึงติเตียน เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๐ ว่า สุภาษิตา จ ยา วาจา การที่เป็นผู้มีวาจาเป็นสุภาษิต เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นที่รักเจริญใจของเทพยดา และมนุษย์ทั้งหลาย แม้ผู้นั้นจะตกไปอยู่ ณ สถานตำบลใด ก็จะมีแต่ความสุขสำราญทุกเมื่อ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๑ ว่า มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ การอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดา เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความรัก ความนับถือของมารดาบิดา และจะได้รับความสรรเสริญแต่ประชุมชนทั้งปวง และจะเป็นแบบแก่บุตรและหลานสืบต่อไป เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๒ ว่า ปุตฺตสงฺคโห การสงเคราะห์แก่บุตร เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะได้ให้บุตรเป็นคนดี เพราะว่าบุตรเป็นทรัพย์อันประเสริฐของมารดาบิดา ถ้าได้รับการสงเคราะห์แต่มารดาบิดา ก็จักเป็นคนเคารพเอื้อเฟื้อต่อมารดาบิดา ตั้งใจสนองคุณของมารดาบิดา บำรุงสกุลให้เจริญต่อไป เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๓ ว่า ทารสงฺคโห การสงเคราะห์ภรรยา ภรรยาสงเคราะห์สามี เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้อยู่เย็นเป็นสุข โวหารโลกกล่าวไว้ว่า ผัวแก้วเมียทิพย์ เป็นคู่สร้างบารมี และเป็นเนติแบบแผนอันดีสำหรับบุตรและหลาน ได้สืบเชื้อสายเป็นวงศ์สกุลอันดีสืบต่อไป เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๔ ว่า อนากุลา จ กมฺมนฺตา การที่ไม่ทำให้การงานอากูลคั่งค้าง เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุทำความปลอดโปร่งให้เกิดขึ้นแก่ใจ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ทำความยุ่ง ให้เกิดความรำคาญแก่ตน เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๕ ว่า ทานญฺจ การให้ทาน เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความยินดีเอิบอิ่มใจ และได้ทำความสุขให้เกิดแก่ผู้อื่น ย่อมได้รับความสรรเสริญแต่เทพดา และมนุษย์ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๖ ว่า ธมฺมจริยา จ การประพฤติธรรมสุจริต เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความสุขกายสบายจิต เพราะพ้นจากทุจริตหาภัยหาเวรมิได้ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๗ ว่า ญาตกานญฺจ สงฺคโห การสงเคราะห์แก่หมู่ญาติ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้เป็นที่เคารพนับถือ และได้รับความสรรเสริญแต่หมู่ญาติ จะเป็นผู้เฟื่องฟูด้วยเกียรติคุณอย่างยิ่ง เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๘ ว่า อนวชฺชานิ กมฺมานิ การที่กระทำแต่การงานอันปราศจากโทษ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้พ้นจากภัย พ้นจากเวร ไม่มีคดีเกี่ยวข้องในโรงศาล จักอยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๑๙ ว่า อารตี วิรตี ปาปา การงดเว้นจากบาปเป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุแต่งตนให้เกิดความสุข ชื่อว่าทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตน ทั้งชาตินี้ชาติหน้า เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๐ ว่า มชฺชปานา จ สญฺญโม การสังวรระวังจากการดื่มน้ำเมา เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะทำตนให้มีสติปัญญาตั้งอยู่ในยุติธรรม กันความประมาทเสียได้ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๑ ว่า อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ การที่ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะไม่ให้พลาดเผลอในกิจการทั้งหลายทั่วไป จะประกอบกิจสิ่งใด จะลุล่วงได้ทุกสถาน เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๒ ว่า คารโว จ การเคารพในที่ควรเคารพ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความเคารพตอบแต่ผู้อื่น หาผู้หมิ่นประมาทมิได้ เป็นอานิสงส์
 
มงคลข้อที่ ๒๓ ว่า นิวาโต จ การที่กำจัดลมพิษ คือความเย่อหยิ่งออกจากตนเสียได้ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุถ่อมตัว กระทำตนให้เป็นที่รักที่เจริญใจแก่คนทั้งหลาย เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๔ ว่า สนฺตุฏฐี จ การที่มีความยินดีแต่วัตถุ ที่เป็นของมีแห่งตน เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความสุขแต่โภคทรัพย์ ถึงจะมีน้อยก็จะได้รับความสุขเท่ากับผู้มีสมบัติมาก เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๕ ว่า กตญฺญุตา การที่รู้อุปการคุณที่ท่านทำไว้แล้วแก่ตน เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้สนองตอบแทนคุณของท่านเป็นกตเวที ผู้ที่ตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวที ย่อมได้รับความสรรเสริญ จะมีแต่ความเจริญในที่ทุกสถาน เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๖ ว่า กาเลน ธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมตามกาลตามสมัย เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความรู้ความฉลาด อาจหาญในที่ประชุม เป็นเหตุทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๗ ว่า ขนฺตี จ การอดทนเป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้สำเร็จกิจที่ตนปรารถนาตลอดถึงมรรคผลนิพพานได้ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๘ ว่า โสวจสฺสตา การที่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้รับความรู้ความฉลาด จักเป็นคนสุภาพเป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๒๙ ว่า สมณานญฺจ ทสฺสนํ การที่ได้เห็นท่านผู้มีบาปอันระงับแล้ว เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะได้รับความเลื่อมใส และจะได้รับโอวาทของท่าน จะได้กระทำตนให้เป็นคนพ้นจากบาปด้วย เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๐ ว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา การสนทนาธรรมตามกาลตามสมัย เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความฉลาดในข้ออรรถข้อธรรม และเป็นเหตุกำจัดความสงสัยอันมีอยู่ในใจ ให้หลุดพ้นไปได้ เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๑ ว่า ตโป จ การประพฤติตบะ คือ มีความเพียรยังกิเลสให้ร้อน เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะให้สำเร็จธรรมชั้นสูง อันตนปรารถนาได้สมประสงค์ เพราะว่าผู้จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ ต้องอาศัยความเพียรเป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๒ ว่า พฺหรมฺจริยญฺจ การประพฤติพรหมจรรย์ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุจะได้บรรลุฌานสมาบัติ และธรรมวิเศษชั้นสูงๆขึ้นไปตามประสงค์ เพราะพรากกายของตนออกจากกามได้แล้ว ชื่อว่าตัดมูลแห่งมหายุ่งออกได้เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๓ ว่า อริยสจฺจานทสฺสนํ การเห็นสัจจะของจริงทั้งหลาย เป็นมงคลประการหนึ่ง หมายเห็นพระอริยสัจ ๔ ข้อนี้เป็นเหตุจะให้ได้บรรลุโลกุตตรธรรม ระงับดับทุกข์เสียได้เป็นชั้นๆ ตลอดถึงหาเศษมิได้เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๔ ว่า นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ การกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ได้เสวยนิรามิสสุขหาส่วนเปรียบมิได้เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๕ ว่า ผุฏฺฐสฺสโลกธมฺเมหิ จิตตํ ยสฺส น กมฺปติ จิตของผู้ใด อันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นมีแต่ความสุขกายสบายจิตอยู่ทุกเมื่อ เพราะจิตที่เป็นมัธยัสถ์นั้น เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๖ ว่า อโสกํ การที่เป็นผู้หาความโศกมิได้ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุบอกว่าเป็นผู้มีความสุข ธรรมดาของผู้ที่ไม่มีโศก ก็ต้องไม่มีความรัก ถ้าตัดรักเสียได้ ก็เป็นอันตัดโศกเสียได้เป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๗ ว่า วิรชํ การที่เป็นผู้มีกิเลสเพียงดังธุลีไปปราศแล้ว เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุทำใจให้ผ่องใส มีความสุขสำราญ เพราะใจไม่มัวหมอง ใจแช่มชื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นอานิสงส์
 
 
มงคลข้อที่ ๓๘ ว่า เขมํ การที่เป็นผู้มีใจอันเกษม คือ มีใจอันประเสริฐ เป็นมงคลประการหนึ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้พ้นไปจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น ที่ว่าใจประเสริฐนั้น คือ ใจปราศจากเครื่องเกี่ยวเกาะในกามภพ รูปภพ อรูปภพ มีพระนิพพานเป็นที่อยู่ เป็นยอดแห่งมงคลทั้งปวงเป็นอานิสงส์
 
 
ได้สิริรวมมงคลครบทั้ง ๓๘ ประการ ไว้ในกัณฑ์นี้ และได้อธิบายบอกอานิสงส์มงคลละเล็กละน้อย พอเป็นนิทัสนอุทาหรณ์ แท้จริง มงคลทั้งหลาย เหล่านั้นแต่ละข้อ จะพรรณนาคุณไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูทรงพระปรีชาญาณอันกว้างใหญ่ ได้ทรงภาษิตไว้ข้อ ๑ หรือ ๒ ข้อว่า ให้มีความไม่ประมาท หรือว่าให้มีขันตีเท่านี้ ให้คิดอธิบายไปเถอะ กินความไปทุกหน้าที่ ในมงคลทั้งหลายก็มีนัยดังนั้นทุกประการ ผู้ต้องการเนื้อความอันวิตถาร ก็พึงมนสิการ คงจะได้ความรู้ความฉลาดอันไพศาลตามความปรารถนา แสดงไว้พอเป็นสังขิตนัยเท่านั้น.สมถวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน

หนังสือ"ชีวิตนี้น้อยนัก" พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
หนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
หนังสือ "ชาติสุดท้าย" ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดคลิกเลย
หนังสือกายคตาสติ สำหรับผู้สนใจฝึกจิตชั้นสูง
หนังสือนวโกวาท
มาฟังบทสวดมนต์ธิเบตที่เขาว่าเพราะๆ
ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่า ดีเลิศ
ความสุขถ้าไม่รู้จักหา ก็ไม่มี แต่ความทุกข์ไม่ต้องหาก็มีตลอด โดย... ธรรมธาดา
ศีลเป็นรากแก้วของศาสนา โอวาท ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต