dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 23 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


บทนำ

สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ สถานีวิทยุเสียงธรรม วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

เรารักชาติไทย   เรารักพระมหากษัตริย์ไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายชาติไทย   เราไม่รักคนที่ทำร้ายพระมหากษัตริย์ไทย       ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

Doisaengdham Online 24 Hrs.
รับฟังได้ทั่วโลก สามารถรับฟังผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
โดยไม่ต้องติดตั้ง Application ใดๆ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย)WEBMASTER TALK :  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

 

 

กรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงให้หลายฝ่ายนำมาถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ เรามาลองวิเคราะห์กันดูโดยถือเอาตามหลักธรรมความจริงที่ควรเป็นไป ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ควรทำคือ อย่างไร?
.
การเมืองบ้านเรามันยากที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบเรียบร้อยด้วยความรักใคร่สามัคคีของคนในชาติ ตราบใดที่ยังมีคนไทยบางกลุ่มตั้งหน้าตั้งตาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง
............
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ เขียนไว้ในหมวดที่ ๑ บททั่วไป ความว่า
............
หมวด ๑
บททั่วไป
.
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ มิได้
.
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
............
ในหมวดที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ ในมาตรา ๖ ความว่า
............
หมวด ๒
พระมหากษัตริย์
.
มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
.
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
.
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
...........
และในหมวด ๘ ว่าด้วยเรื่องคณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๖๑ ความว่า
............
หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี
.
มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้
.
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีรต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
..............
..............
มาตราที่นำมาลงให้ดูนี้ สามารถนำมาใช้ตัดสินเรื่องที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ มาตรา ๕ วรรค ๒ กับ มาตรา ๖ วรรค ๑ ใช้ ๒ มาตรานี้ ปัญหานี้ก็ยุติได้แล้ว เพราะที่เป็นปัญหา คือ ในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ จะถือว่าการนั้นเป็นอันกระทำเสร็จสมบูรณ์ได้แล้วหรือไม่?
.
ถ้าว่าตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ตามมาตรา ๕ วรรค ๒ ก่อนมีรัฐธรรมนูญก็เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชวินิจฉัยในทุกเรื่องราว หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งกัน และยุติลงโดยขอพระราชทานพระราชวินิฉัยจากพระเจ้าอยู่หัว
.
แต่การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพระราชพิธีที่กระทำต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่หัว แม้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณบกพร่องก็ตาม เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ก็ถือว่าพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยเห็นสมควรไปพร้อมแล้ว การนั้นย่อมเป็นอันทรงกระทำสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยบริบูรณ์แล้ว มิบังควรที่ใคร ๆ จะนำมาวินิจฉัยทับซ้อน อันจะเป็นการละเมิดพระเจ้าอยู่หัว ทั้งจะเป็นการกระทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
.
การที่นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น และเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรทำคือ การขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระเจ้าอยู่หัว
.
แม้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน แต่ก็ยังมีสาระสำคัญที่ยังใช้ได้อยู่ รัฐธรรมนูญก็มิได้มีกำหนดไว้ว่า การนั้นจะถือเป็นการที่ไม่สมบูรณ์ และนั่นมิใช่สาระสำคัญที่ยิ่งไปกว่า การที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา ๖ ว่า ผู้ใดจะละเมิดพระเจ้าอยู่หัวมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
.
เมื่อเป็นเช่นนี้ ใคร ๆ จึงมิบังควรอาจเอื้อมไปหยิบยกเอาพระราชพิธีที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบการพระราชพิธีนั้น ๆ สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว มาวิพากษ์วิจารณ์โดยพลการ
.
ดังนั้น ถ้าใครจะบอกว่า การนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นการกระทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทอีกด้วย
.
เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรี จึงเห็นควรน่าที่จะยุติลงได้แล้ว ใครที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ก็จงพิจารณาให้ถ่องแท้ มิบังควรที่ผู้ใดจะไปวินิจฉัย พระราชพิธีที่ที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างบริบูรณ์ ให้ต้องกลับมาทรงประกอบพระราชพิธีกันใหม่
.
การนี้ ย่อมถือเป็นการกระทำที่จาบจ้วงร้ายแรงยิ่งกว่าการที่นายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตั้งเป็นร้อยเท่าพันทวี
.
ถ้าจะรักชาติ มุ่งหวังรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยสุจริตใจ ก็อย่าได้กระทำการใด ๆ ให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่สำคัญกว่านี้ ที่ควรไปกระทำยิ่งกว่านี้ ยังมีอีกมากมายนัก อย่ากระเหี้ยนกระหือจงใจทำแต่เฉพาะเรื่องเช่นนี้เลย
.
บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยก็ได้
.
#ดอยแสงธรรม_๒๕๖๒

.

https://www.facebook.com/doisaengdham

 

(อ่านบทความเพิ่มเติม)

 

 

ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมนักเรียนคุณธรรมดีเด่น

 
 
  
 
 
 

  

ศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมจากโลก
วันที่ 03/08/2013   15:42:07

ศาสนาพุทธจะไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกไม่ว่ากาลไหนๆ เพราะศาสนาพุทธคือคำสอนที่เป็นสัจธรรม อันเป็นความเป็นจริงที่มีอยู่คู่โลกมาตลอดกาล ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม ศาสนาพุทธก็ไม่มีวันเสื่อมไปจากโลก เป็นเพียงแต่ หากยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ธรรม ก็จะไม่มีผู้ค้นพบความจริงอันนี้ แล้วนำมาตีแผ่ประกาศธรรมสอนโลกเท่านั้นเอง

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์
วันที่ 16/07/2016   20:16:01

อันที่จริงพวกเราก็รู้กันอยู่อย่างเต็มหัวอกแล้วว่า "พ่อแม่ครูอาจารย์" ท่านบรรลุธรรมสิ้นกิเลส เสร็จกิจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ ๓๖ พรรษาที่ ๑๖ ตรงกับวันจันทร์ที่  ๑๕  พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นคืนเดือนดับ  แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ที่วัดดอยธรรมเจดีย์  จังหวัดสกลนคร  เหตุที่รู้ มิใช่เพราะพวกเรามีญาณหยั่งรู้จิตของท่าน หรือเพราะได้ยินได้ฟังจากคำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วเชื่อถือสืบต่อกันมา

ภาพในหลวงช่วงปี 2503 (1960) โดยช่างภาพต่างชาติ
วันที่ 10/12/2016   17:00:46

 รูปภาพทั้งหมดที่นำมาให้ชมนี้เป็นการถ่ายโดยช่างภาพชาวต่างชาติ  ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ภาพของในหลวงที่ถ่ายในช่วง พ.ศ. 2503 หรือปี 1960 ซึ่งถ่ายตีพิมพ์ลงบนนิตยสาร LIFE ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2503โครงการฝึกอบรม "นักเรียนคุณธรรมดีเด่น" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
  2019-06-01

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

หลักเขตวิสุงคามสีมา

กำหนดการพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
  2018-10-22

 ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ฉลองสมโภชอุโบสถ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ในวันที่ ๘-๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังกำหนดการที่ลงไว้นี้พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
  2013-08-09

วันนี้ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดเราที่ต้องจารึกไว้ เราจัดงานแบบเงียบๆเป็นการภายใน โดยเรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่อายสรุปผลการตัดสินการประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขัน และมอบโล่พระราชทาน การประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศ การประกาศผลตัดสิน และมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
  2013-04-08

ชมบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน และการฟ้อนพื้นเมืองอันเป็นวัฒนธรรมล้านนา จากคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖บริษัทกุลธรเคอร์บี้ ถวายผ้าป่าสร้างแทงค์เก็บน้ำฝน ให้กับวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
  2012-09-12

บริษัทกุลธรเคอร์บี้มหาชน โดย คุณสุรพร สิมะกุลธร และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันทอดผ้าปาสร้างถ้งเก็บน้ำคอนกรีต ขนาดประวัติหลวงตา-ด้วยจิตสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์
  2011-09-16

ฝึกตนเองดีแล้ว จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่า ทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อพิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี"
  2011-07-19

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญ "พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้วสมเด็จฯประทานพระบรมสารีริกธาตุ
  2011-09-26

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ประมวลภาพการแข่งขันประกวดเล่านิทาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์
  2013-04-08

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ประกวดเล่านิทานธรรมชาดก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖"พระพุทธรัชมหามงคลธรรมบดี" ปิดทองเสร็จแล้ว icon
  2011-07-19

ถ้าจะนับเวลาตั้งแต่เริ่มเททองหล่อพระประธาน ที่จะประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน...81 เรื่องของ “ในหลวง” ที่คนไทยควรรู้
  2011-07-19

ตลอดเวลา 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทยทรงครองสิริราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย...ที่สุดแห่งสุวรรณภูมิ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
  2011-09-26

28 กันยายน 2549 การเปิดน่านฟ้าใหม่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน้าหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งสนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุด“หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “นายกทักษิณ” เสียใจเคยอุ้มชู คิดว่ารวยแล้วจะไม่โกงไม่รีดไม่ไถ
  2011-09-16

 “หลวงตามหาบัว” ผิดหวัง “ทักษิณ” อย่างรุนแรง ยอมรับเสียใจที่เคยอุ้มชูเพราะเห็นว่ารวยแล้วคงไม่โกง หวังจะให้มาช่วย

 


หลวงตาบัวสั่ง "ทักษิณ" ลาออกทันที
  2011-09-16

 หลวงตามหาบัว ขอบิณฑบาตให้ “ทักษิณ” ลาออกทันที ระบุเน่าเฟะจนเหลือแต่ลมหายใจแล้ว จะดีดดิ้นไปหาอะไรเอาคนหน้าด้านนี้หรือมาเป็นนายก เทศน์อบรมฆราวาส ๒๔ มี.ค.๒๕๔๙
  2012-08-28

วันนี้ตามข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีบอกว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะมาที่จ.ว.อุดรธานี เพื่อมาหาเสียงให้พรรคไทยรักไทยและตัวเองด้วย“หลวงตาบัว” ให้สติ อย่าเห็นแก่เงินเกินกว่าชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
  2015-08-05

  “หลวงตามหาบัว” เทศนาย้ำคิดผิดที่เคยสนับสนุน “ทักษิณ” เป็นนายกฯ เพราะไม่ได้ดูจิตใจว่าเป็นคนอย่างไร ดูแต่ฐานะการเงินหวังให้มาช่วยชาติหลวงตาเตือนทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายระวังจะจม!!!
  2015-08-05

 วันนี้ (17 พ.ค. 2549) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ในเรื่อง “จะเตือนเป็นครั้งสุดท้าย”