dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
dot

dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot


ฟัง F.M. 103.25 MHz.
ชมทีวีช่องหลวงตา
ฟังวิทยุออนไลน์ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
ชมคลิปวีดีโอน่าสนใจ
ขอเชิญสมัครสมาชิกอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม face book วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เข้าชม twitter วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


๑๕. มัจจุวรรค คือ หมวดความตาย

๑๕๖.  อจฺจยนฺติ  อโหรตฺตา        ชีวิตํ  อุปรุชฺฌติ
           อายุ  ขีวติ  มจฺจานํ          กุนฺนทีนํว   โอทกํ.
       

           วันคืนย่อมล่วงไป  ชีวิตย่อมหมดเข้าไป  อายุของสัตว์ย่อม
           สิ้นไป  เหมือนน้ำแห่งแม่น้ำน้อย ๆ ฉะนั้น.
           (พุทฺธ)  สํ.  ส.  ๑๕/๑๕๙.                        ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔๔
.

       

๑๕๗.  อปฺปมายุ  มนุสฺสานํ             หิเฬยฺย  นํ  สุโปริโส    
            จเรยฺยาทิตฺตสีโสว               นตฺถิ  มจฺจุสฺส  นาคโม.
      

            อายุของมนุษย์มีน้อย  คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย  พึงประพฤติดุจ
            คนที่ศีรษะถูกไฟไหม้  มฤตยูจะไม่มาถึงย่อมไม่มี.
            (พุทธ)  สํ.  ส.   ๑๕/๑๕๘.                     ขุ.  มหา.  ๑๙/๑๔๓.

       

๑๕๘.  ทหรา  จ  มหนฺตา  จ             เย  พาลา  เย  จ  ปณฺฑิตา
           สพฺเพ  มจฺจุวสํ  ยนฺติ             สพฺเพ  มจฺจุปรายนา.
   

           ทั้งเด็ก  ทั้งผู้ใหญ่   ทั้งเขลา  ทั้งฉลาด  ล้วนไปสู่อำนาจแห่ง
           ความตาย   ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า.
           (พุทฺธ)  นัย-  ที.  มหา.  ๑๐/๑๔๑.           ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๔๘.

               

๑๕๙. น  อนฺตลิกฺเข  น  สมุทฺทมชฺเฌ
           น  ปพฺพตานํ  วิวรํ  ปวีสํ
           น  วิชฺชตี  โส  ชคติปฺปเทโส
           ยตฺรฏฺฐิตํ  นปฺปสเหยฺย  มจฺจุ.
      

           จะอยู่ในอากาศ  อยู่กลางสมุทร   เข้าไปสู่หลืบเขา  ก็ไม่พ้นจาก
           มฤตยูได้  ประเทศคือดินแดนที่มฤตยูจะไม่รุกรานผู้อยู่  ไม่มี.
          (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๒.

         

 

๑๖๐.  ปุปฺผานิ  เหว  ปจินนฺตํ             พฺยาสตฺตมนสํ  นรํ   
          อติตฺตํ  เยว  กาเมสุ                 อนฺตโก  กุรุเต  วสํ.
     

          ความตายย่อมทำคนเก็บดอกไม้  (กามคุณ)   มีใจข้องในอารมณ์
          ต่าง ๆ  ไม่อิ่มในกาม  ไว้ในอำนาจ.
          (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๑.

       

๑๖๑.  ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโล         คาโว  ปาเชติ  โคจรํ
           เอวํ  ชรา  จ  มจฺจุ  จ              อายุํ  ปาเชนฺติ  ปาณินํ.
    

          ผู้เลี้ยงโค  ย่อมต้องฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยพลองฉันใด,  ความแก่
          และความตาย  ย่อมต้อนอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้น.
          (พุทฺธ)                                                ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๓.

       

๑๖๒.  ยถาปิ  กุมฺภการสฺส               กตา  มตฺติกภาชนา
           สพฺเพ  เภทปริยนฺตา             เอวํ  มจฺจาน  ชีวิตํ.
       

           ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว  ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด  ฉันใด,
           ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย  ก็ฉันนั้น.
           (พุทฺธ) นัย-ที.  มหา.  ๑๐/๑๔๑.            ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๔๘.

       

๑๖๓.  ยถา  วาริวโห  ปูโร            วเห  รุกฺเข  ปกูลเช 
           เอวํ  ชราย  มรเณน           วุยฺหนฺเต  สพฺพปาณิโน.
           

           ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง  พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งไปฉันใด,  สัตว์มี
           ชีวิตทั้งปวง  ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น.
           (เตมิยโพธิสตฺต)                        ขุ.  ชา.  มหา.  ๒๘/๑๖๔.
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒

๑. อัตตวรรค คือ หมวดตน article
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท article
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม article
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๖. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๗. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๘. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๙. ปกิณณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๐. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๑. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๒. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๓. ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
๑๔. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๖. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๑๗. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๑๘. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๑๙. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๒๐. เสวนาวรรค คือ หมวดคบหาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล